Prezentare locala

Comuna noastră: 

Dorolțul și Dara, cele două sate mai mari ale comunei au cei mai mulți locuitori și sunt amintite de istoricul Borovszki Samuel ca fiind așezări existente din 1323, acest lucru fiind prezent și-n scrisoarea lui Carol I, care a scris despre primul moșier al Dorolțului care a stăpânit aici dupa primul val al tătarilor. Se poate spune liniștit, dupa alți istorici, ca satele acestei comune au existat și înainte de 1214. Vechimea acestor așezări este atestată și de istoricul roman Coriolan Suciu care a scris la rândul lui despre comuna Dorolț, despre locuitorii săi și despre moșierii care au stăpânit aici moșii bogate.
Peste satele comunei au trecut hoardele popoarelor migratoare, cele două războaie mondiale, catastrofe naturale - dintre care cea mai recentă - inundațiile din anul 1970 când o parte a satului Dara a fost distrusă de puhoaie nemiloase- dar oamenii au rămas pe loc înfruntând urgiile și luând-o de la început cu mult stoicism. Comunitatea s-a unit, și-a strâns rândurile și a muncit din greu, dar nu și-a părăsit vatra străbună. Oamenii au rămas pe loc, lucrând din zori și până-n noapte pământul și crescând animale.
După cum am arătat, comuna Dorolț are în componență patru sate fiecare având o vechime cuprinsă între anii 1200-1323 atestată atât de Carol I cât și de istoricii maghiari și români. Vechimea este atestată și prin arborele genealogic al moșierilor și prin enumerarea celor care au avut aici moșii de-a lungul timpurilor. Cele patru sate sunt: Dorolț, Dara, Atea și Petea.
Comuna este situată în extremitatea de N-V a județului, ale cărei sate conform mărturiilor istorice, sunt datate din 1241-1323, mărturie fiind biserica din Atea construită în secolul XIV. Localitatea de resedinta se
afla la 47 grade 51 minute latitudine Nordică și 22 grade 49 minute longitudine Sudică. Comună Dorolț aparține în totalitate unității de relief a Câmpiei Someșului. Singura apă curgătoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Someș care reprezintă și hotarul de sud al acesteia.
Comuna Dorolț are un teritoriu de 3049 ha din care teren intravilan 628 ha și teren extravilan 2421 ha. Aceasta se învecinează la V cu Ungaria, la N cu comuna Lazuri, la E cu Municipiul Satu Mare, iar la S cu râul Someș care o desparte de comuna Vetiș.
Câmpia Someșului pe care se află comuna Dorolț este o câmpie aluvială recentă în care râul cu același nume a depus masiv, procesul de aluvionare fiind stimulat de mișcările neotectonice de afundare a vechiului Bazin Pannonic.
Câmpia pe care este situat teritoriul comunei este o câmpie de divagare pe suprafața căreia vechiul Someș, ca râu principal, și-a despletit albiile, răspândindu-și aluviunile, urmele albiilor fiind evidente.
Acumularea recentă impusă de divagarea albiilor a creat o câmpie netedă, relativ monotonă, în care doar albiile părăsite imprimă o oarecare variație; altitudinile absolute se încadrează între 120-125 m (puncte geodezice Pelesu Mare - 1 m, în nordul teritoriului, la limita cu comuna Lazuri și Pădurea Mare - 1 m, la vest de Dorolț); în vecinatatea albiei Someșului, grindurile laterale ale acestuia ajung la 122-123m, în timp ce în extremitatea nordică și vestică, altitudinile coboara sub 118m.
Vegetația naturală se incadrează zonal, unități de silvostepă, asociațiile naturale fiind înlocuite în cea mai mare parte de culturi agricole, alături de care apare zonal, vegetația hidrofila. Pădurea Mare, constituită din stejar, situată la sud de localitatea Dorolt, este singura de formație forestieră.
 

EDUCAȚIE


Prezentarea Scolii S.A.M. Dorolt

Comuna Dorolț este situată pe drumul național DN 19, ce leagă municipiul Satu Mare cu localitatea Petea - trecere de frontiera spre Ungaria. Suprafața de amplasare a satului Dorolt este 1975 mp și are un număr de 1564 de locuitori. Populația este în descreștere. Densitatea populației este de 0.91 de locuitor de mp, îi aparțin satele Dara, Atea și Petea. Numărul locuitorilor din întreaga comună este de 3435. (date statistice de la primărie).
Din punct de vedere economic zona este în regres. Sunt prioritare patru ramuri economice:
• confecții textile,
• agricultura,
• construcțiile,
• tâmplărie.
Pe raza comunei sunt în total 10 angajatori agenți economici, cărora li se adaugă școala și Consiliul local.
Majoritatea familiilor se întrețin din alocațiile pentru copii și ajutorul suplimetar acordat de Consiliului local, o parte din locuitorii comunei dețin în proprietate pământ. O altă sursă de venit este munca de zilier în Ungaria. În toate localitățiile din comună trăiesc alături români, maghiari și rromi.
Școala este proprietatea Statului Roman aflată în patrimoniul Consiliului Local Dorolț.
în școală învață 62 elevi în ciclul primar și 84 elevi la ciclul gimnazial și 15 elevi la clasa de SAM, iar la gradiniță 59 copii, din care 15 la secția română, 44 la secția maghiară.

La gradinița Dorolț sunt angajate 3 educatoare, dintre care una la secția română, pensionară și două la secția maghiară, titulare. La școala sunt angajate 4 învățătoare titulare, iar la gimnaziu un număr de 15 profesori, dintre care 7 titulari, 6 suplinitor calificați, 1 necalificat și 1 profesor psiholog. O parte din aceste cadre didactice funcționează și în celelalte școli din comună, procesul de învățământ se derulează într-un singur schimb.
Cadrele didactice din comună participă la cursuri de perfecționări, organizate de ISJ, CCD, precum și la continuarea studiilor la Universitatea din Oradea, "Babeș Bolyai" Cluj Napoca, respectiv Universitatea Vasile Goldiș Arad.
Primăria se implică în asigurarea condițiilor de desfășurare a cursurilor:
• asigură igienizarea la timp a sălilor de clasă,
• asigură combustibilului necesar pe timpul iernii.
Școala are relații de parteneriat cu Organizația Caritas din municipiu. Elevii de la profesională fac practica la S.C. KARO S.R.L.
În anul anterior școlar au promovat examenul de capacitate un procent de 11.11%, din numărul absolvenților, iar în ultimii trei ani 10.3% din totalul absolvenților. Rata repetenției din ultimul an școlar este de 6.83%.
Toate sălile de clasă, 11 la număr sunt încălzite, sunt bine iluminate și dispun de sursă naturală de lumină, în toate se face curat în mod regulat. Starea mobilierului este bună. În școală există un CDI, la care au acces toți elevii școlii, copiii de grădiniță, toate cadrele didactice din comună și alte persoane doritoare. În școala este amenajat WC interior. Dispunem de o bibliotecă cu 6500 de volume, sală și teren de sport amenajat, de un laborator de informatică cu 10 calculatoare. Produsele rezultate din activitatea elevilor sunt expuse în clase, elevii având acces egal la cărți, manuale și materiale disponibile. Informațiile despre școală sunt ușor accesibile elevilor, părinților și sunt prezentate într-o formă ușor de ințeles.
Școala apreciează diversitatea prin politicile și activitățile sale prin materialale expuse pe coridoare și în clase, prin organizarea activităților extra curriculare.


Prezentare Școala cu clasele I-VIII Dara
Școala Dara este compusă din două corpuri de clădire dintre care una este construită cu sprijin PHARE. În această clădire funcționează patru săli de clasă și o sală profesorală. În corpul de clădire veche există alte patru săli de clasa. Procesul de învățământ se desfașoară într-un singur schimb. Clădirea în care funcționează grădinița se află separat de școală și are două săli de grupă și WC interior amenajat. La gradiniță sunt cuprinși 42 de copii, iar la școală 42 de elevi la ciclul primar și 51 de elevi la ciclul gimnazial. Sunt încadrate doua educatoare dintre care una titulară și una suplinitor calificat, trei învă

țătoare titulare, doua clase, clasele a II-a si a III-a, fiind simultane, 6 profesori, dintre care 4 suplinitori calificați și 2 pensionari. La acestea se adaugă și profesori care predau la Școala Dorolț.
În școală sunt organizate activități extracurriculare, serbări cu diferite ocazii și evenimente religioase și laice, fiind realizat un album de prezentare a acestora.
Există o colaborare foarte bună între școala și părinții din comunitatea locală Dara.


Prezentare Școala cu clasele I-IV Petea
Școala funcționează într-o clădire în care se află două săli de clasă și o grupă de grădiniță, secție maghiară, iar separat într-o altă clădire se găsește gradinița cu o grupă de secția română.
În gradiniță sunt înscriși 11 copii la secția română și 19 copii la secția maghiară. La școală sunt înscriși în clase simultane la clasa I-III 10 copii, iar la clasa II-IV 14 copii. Sunt angajate 2 educatoare dintre care una titulară și una suplinitor calificat, și două învătatoare una titulară și una suplinitor calificat. În clădirea școlii se află amenajat un WC interior, iar cursurile se desfășoară în două schimburi, datorită spațiului redus.
Școala este patronată de Organizația Caritas, elevii participând la diverse activități și serbări cu diferite ocazii și evenimente religioase și laice. Elevii mai participă la excursii și tabere în taberele Caritas de la Homorod.
Școala depune eforturi pantru o bună colaborare cu comunitatea locală de parinți.


Prezentare Școala cu clasele I-IV Atea
Scoala Atea funcționează într-o clădire retrocedată, în două săli de clasă, iar gradinița funcționează într-o altă clădire proprietatea statului.
La gradiniță sunt înscriși 17 copii, într-o grupă combinată. La școală în clasa I-III sunt înscriși 8 elevi, iar la clasa II-IV 15 elevi. Sunt angajate o educatoare suplinitor calificat și două învățătoare suplinitoare calificate.
În scoală și la gradiniță sunt organizate activități și serbări cu diferite ocazii și sărbători religioase și laice.
Există preocupări permanente de colaborare cu comunitatea locală de părinți pentru bună desfașurare a activităților instructiv educative.